Bewerken van Archiefbescheiden

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven, naast andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het opslaan of het resultaat gewenst is.

This page supports semantic in-text annotations (e.g. "[[Is specified as::World Heritage Site]]") to build structured and queryable content provided by Semantic MediaWiki. For a comprehensive description on how to use annotations or the #ask parser function, please have a look at the getting started, in-text annotation, or inline queries help pages.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
{{Terminologie
 
|Term_Bron={{Term Bron
 
|Term_Bron_Titel=Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
 
|Term_Bron_Omschrijving=De termen '''archiefbescheiden''' en archivalia zijn synoniemen van de term archiefstukken.
 
 
Zie archiefstuk.
 
|Term_Bron_Toelichting=De termen ''archiefbescheiden'' en ''archivalia'' kennen geen enkelvoud: het woord ''archiefbescheid'' is geen goed Nederlands.
 
|Term_Bron_Relatie=archiefstuk,archivalia
 
|Term_Bron_Referentie=ANV, lemma 8.
 
|Term_Bron_Categorie=ANV2003
 
}}{{Term Bron
 
|Term_Bron_Titel=NEN2082:2008
 
|Term_Bron_Omschrijving=Informatieobject, ongeacht zijn vorm, met de bijbehorende metadata ontvangen of opgemaakt door een natuurlijke en/of rechtspersoon bij de uitvoering van taken en bewaard om te voldoen aan wettelijke en/of administratieve eisen en/of maatschappelijke behoeften.
 
|Term_Bron_Toelichting=Omvat ook een ‘samengesteld archiefstuk’, zoals een rapport of een brief met bijlagen. In bepalingen van Nederlandse archiefrecht komen als synoniemen voor: archiefbescheiden, bescheiden, gegevens, informatie, documenten, gegevensbestanden en bestanden.
 
|Term_Bron_Relatie=Rapport,Brief,Archiefbescheiden,Gegeven,Informatie,Document,Gegevensbestand,Bestand
 
|Term_Bron_Referentie=NEN2082
 
|Term_Bron_Categorie=NEN2082:2008
 
}}{{Term Bron
 
|Term_Bron_Titel=NEN-ISO 15489
 
|Term_Bron_Omschrijving=informatie opgemaakt, ontvangen en onderhouden als bewijs en informatie door een organisatie of persoon bij het vervullen van wettelijke verplichtingen of bij zakelijke transacties
 
 
|Term_Bron_Referentie=NEN-ISO 15489:2001]], 3. Termen en definities.
 
|Term_Bron_Categorie=NEN-ISO15489
 
}}
 
|Term_Vertaling=
 
|Term_Verwijzing=
 
}}
 
 
== Omschrijving  ==
 
== Omschrijving  ==
  
Regel 31: Regel 4:
  
 
==== Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)  ====
 
==== Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)  ====
De termen '''archiefbescheiden''' en [[archivalia]] zijn synoniemen van de term [[archiefstuk]]ken.
+
De termen '''archiefbescheiden''' en [[archivalia]] zijn synoniemen van de term [[archiefstuk]]en.
  
 
Zie [[Archiefstuk]].
 
Zie [[Archiefstuk]].
Regel 79: Regel 52:
  
  
====DIV-woordenboek====
+
===NEN-ISO 15489===
Documenten die het archief vormen.
 
Formeel: bescheiden of daarvoor in de plaats gestelde reproducties die,
 
ongeacht hun vorm, naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder de
 
instelling, persoon of groep personen die ze heeft ontvangen of opgemaakt,
 
dan wel waaraan de zorg is overgedragen.
 
Ook wel: Alle informatie die tijdens de taakuitvoering door
 
(overheids)organen ontstaat dan wel in dat kader wordt ontvangen en naar
 
haar aard bestemd is onder het betreffende overheidsorgaan te berusten.
 
Enkelvoudsvorm is: archiefstuk.
 
 
 
''Overgenomen uit''
 
* [[DIV-woordenboek]]
 
 
 
===Wet- en regelgeving===
 
 
 
====Archiefwet 1995====
 
'''Archiefbescheiden''' zijn:
 
* 1°. bescheiden, ongeacht hun [[vorm]], door de [[overheidsorgaan|overheidsorganen]] ontvangen of opgemaakt en naar hun [[aard]] bestemd daaronder te berusten;
 
* 2°. bescheiden, ongeacht hun [[vorm]], met overeenkomstige bestemming, ontvangen of opgemaakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op enig [[overheidsorgaan]] zijn [[transmissiebeginsel|overgegaan]];
 
* 3°. bescheiden, ongeacht hun [[vorm]], welke ingevolge [[overeenkomst]]en met of [[beschikking]]en van instellingen of personen dan wel uit anderen hoofde in een [[archiefbewaarplaats]] zijn opgenomen om daar te berusten;
 
* 4°. [[reproductie|reprodukties]], ongeacht hun [[vorm]], welke bij of krachtens de [[wet]] in de plaats zijn gesteld van de onder 1°, 2° of 3° bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van het bepaalde in [[substitutie|artikel 7]] zijn vervaardigd;
 
 
 
''Toelichting''
 
* Een derde wijziging in de begripsomschrijving betreft een verduidelijking van het begrip archiefbescheiden door telkenmale achter het woord bescheiden de zinsnede 'ongeacht hun vorm' toe te voegen. In het algemeen deel van de toelichting is uiteengezet dat dit verband houdt met de technische ontwikkelingen van de wijzen waarop gegevens kunnen worden overgebracht en opgeslagen. In hoofdstuk 2.1 van het algemeen deel van deze toelichting is nader aandacht besteed aan bescheiden in de vorm van digitale [[informatiedrager]]s.
 
* Overigens wordt feitelijk reeds vrijwel overal volgens de thans voorgestelde verruimde omschrijving gehandeld, e.e.a. mede dankzij het rondschrijven van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 10 januari 1975, nr. MMA/Ar. 177.507 I, waarin hij zijn standpunt vertolkte, dat ook niet-schriftelijke registratievormen onder het archiefwettelijke begrip 'archiefbescheiden' gerekend dienen te worden.
 
* Om dezelfde reden als hierboven, is achter het woord [[reproductie|reprodukties]] de zinsnede 'ongeacht hun vorm' toegevoegd. Door het vervangen van de term 'fotografische reprodukties' door het woord 'reprodukties', wordt aangegeven, dat ook reprodukties, die op ander wijze dan door een fotografisch procédé zijn verkregen, onder de Archiefwet vallen, voor zover tenminste aan de overige gestelde criteria wordt voldaan.
 
 
 
''Overgenomen uit''
 
* [[Archiefwet 1995]], art. 1, lid c.
 
* Memorie van Toelichting, art. 1.
 
 
 
 
 
===Normen en standaarden===
 
 
 
====NEN-ISO 15489====
 
  
 
informatie opgemaakt, ontvangen en onderhouden als bewijs en informatie door een organisatie of persoon bij het vervullen van wettelijke verplichtingen of bij zakelijke transacties
 
informatie opgemaakt, ontvangen en onderhouden als bewijs en informatie door een organisatie of persoon bij het vervullen van wettelijke verplichtingen of bij zakelijke transacties
Regel 149: Regel 87:
  
 
== Voorbeeld  ==
 
== Voorbeeld  ==
 
[[Categorie:Terminologie]]
 
[[Categorie:ANV2003]]
 
[[Categorie:Archiefwet1995]]
 
[[Categorie:DIV-Woordenboek]]
 
[[Categorie:Handleiding1898]]
 
[[Categorie:Lexicon1983]]
 
[[Categorie:NAT1962]]
 
[[Categorie:NEN-ISO15489]]
 
[[Categorie:NEN2082:2008]]
 

Let op: alle bijdragen aan ArchiefWiki worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen (zie ArchiefWiki:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)

Op deze pagina gebruikte sjabloon: