Artikel 12 Archiefregeling 2009

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Tekst

Artikel 11. Etiketten

 1. Andere materialen dan die, bedoeld in de artikelen 9, 10 en 11, die rechtstreeks met de drager van archiefbescheiden in contact komen, bevatten geen:
  a. metaal;
  b. lignine;
  c. weekmakers;
  d. co-polymeren van vinylchloride; of
  e. andere stoffen die de archiefbescheiden kunnen beschadigen of de degradatie ervan bevorderen.
 2. Voor zover de andere materialen, bedoeld in het eerste lid, kunststoffen bevatten, bestaan die kunststoffen uitsluitend uit:
  a. polystyreen;
  b. polyethyleen;
  c. polypropyleen; of
  d. polycarbonaat.
 3. Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op materialen als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 8.


Toelichting

Van de materialen, genoemd in het eerste lid, onder a tot en met d, is bekend dat zij archiefbescheiden kunnen beschadigen of de degradatie ervan kunnen bevorderen, indien zij rechtstreeks met de drager in aanraking komen. Een limitatieve opsomming van alle schadelijke materialen valt evenwel niet te maken. Zodoende is in onderdeel e geregeld dat ook iedere andere stof die een dergelijke, schadelijke uitwerking kan hebben, niet rechtstreeks met de drager van archiefbescheiden in contact mag komen.
Voor zwart-witfilm en -negatieven is een PAT-geteste (Photo Activity Tested) verpakking die voldoet aan ISO 18902 de meest aangewezen verpakking. Voor de verpakking van kleurenfilm en -negatieven vormt het bufferen van de omslagen een gevaar voor de duurzaamheid van de archiefbescheiden. Bufferen is het inbrengen van een basische stof zoals magnesium- of calciumcarbonaat. Dit inbrengen van een basische stof neutraliseert toekomstige autonome verzuring. Op kleurenfoto’s heeft een hoge pH-waarde een schadelijk effect.
Het tweede lid bevat een limitatieve opsomming van kunststoffen die zijn toegestaan in materialen die rechtstreeks in contact komen met de dragers van archiefbescheiden. De aard en de samenstelling van toegepaste kunststoffen is overigens eenvoudig na te gaan.
In het derde lid is voor archiefbescheiden op de verschillende soorten film een uitzondering gemaakt op het verbod om metaal te gebruiken. Dit vanwege de veelgebruikte verpakkingsmethode van films in blikken dozen.


Opmerkingen

vorige:
Artikel 11
Archiefregeling 2009
H2 Duurzaamheid van archiefbescheiden
§1 Algemene voorschriften voor te bewaren archiefbescheiden
volgende:
Artikel 13