220
U

Eigenschap:Term Bron Omschrijving

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Tekst.

Pagina's die de eigenschap "Term Bron Omschrijving" gebruiken

Er zijn 26 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Archiefbestanddeel +Een '''archiefbestanddeel''' is een a. Geheel van archiefbescheiden binnen een archief, bijeengebracht met een bepaald doel en in onderlinge samenhang te raadplegen. b. Bestand waarvan tenminste één archiefstuk deel uitmaakt.  +, Een logische (en dikwijls ook fysieke) groepering (Aggregatie) van één of meer archiefdocumenten, voorzien van een uniek kenmerk ter referentie.  +, Geheel van archiefstukken binnen een archief bijeengebracht met een bepaald doel om in onderlinge samenhang te raadplegen.  +
Archiefblok +Een '''archiefblok''' is Eén of meer archieven en collecties of gedeelten daarvan, dat of die als beheerseenheid in een archiefdepot is of zijn geplaatst.  +
C
Concept +Een '''concept''' is een: Ontwerp van een document, bestemd voor beoordeling, bewerking of vaststelling.  +, Een '''concept''' Is een opzet van een afbeelding.  +
Context +Het geheel van omgevingselementen die direct en/of indirect inhoud, structuur en wijze van bevraging van het archief van een bepaalde archiefvormer bepalen. '''Context''' is: a. van een archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefafdeling: het geheel van administratief-organisatorische, bestuurlijk-juridische en technische gegevens, waarbinnen de functie van het archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefdeling in relatie tot de activiteiten en taken van de archiefvormer moet worden geïnterpreteerd; b. van een archief: het geheel van administratief-organisatorische, bestuurlijk-juridische, maatschappelijke en technische omstandigheden waarbinnen de activiteiten en de wijze van taakuitvoering van een archiefvormer moeten worden geïnterpreteerd.  +, Het geheel van relevante entiteiten in de omgeving van archiefdocumenten. Voorbeelden van zulke entiteiten zijn: werkprocessen, actoren, medewerkers, informatiesystemen etc. De context bepaalt de betekenis die aan archiefdocumenten moet worden toegekend.  +
I
Integriteit +Eigenschap van een archiefstuk of archiefbestanddeel dat zijn vorm, inhoud en structuur bij raadpleging gelijk zijn aan de vorm, inhoud en structuur op het tijdstip dat het werd ontvangen of opgemaakt.  +, Noodzakelijk kwaliteitsattribuut van archiefdocumenten dat de authenticiteit en betrouwbaarheid waarborgt.  +, Integriteit heeft betrekking op volledigheid en het voorkomen van ongeautoriseerde wijziging van het archiefstuk.  +,
N
Nadere toegang +Een '''nadere toegang''' is een Staat van specificaties van: a. Gegevens in een archiefstuk of in een archiefbestanddeel, dat als geheel in een beschrijving (onder 2) is opgenomen. b. Archiefbestanddelen binnen een archiefafdeling of een archief.  +
O
Omslag +Een '''omslag''' is een Beperkt aantal stukken bijeengebracht in een erom heen gevouwen vel papier.  +
Openbaarheid +Toestand van archiefbescheiden waarbij ieder met inachtneming van bij of krachtens de wet vastgelegde beperkingen bevoegd is deze te raadplegen en daarvan of daaruit reproducties (onder a), afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of te laten maken.  +
P
Postregistratiesysteem +Zie Indicateur.  +, Zie document registratiesysteem.  +
Profiel +a. Een technische tekening die aangeeft de omtrekslijn van een oppervlak zoals die zich aan de waarnemer vertoont (bijvoorbeeld een daklijst); b. Een technische tekening van een vlak dat een bepaalde hoek met het aardoppervlak maakt.  +
R
Reglement +Document dat regels bevat omtrent procedures of gedrag binnen een organisatie.  +
Relatieven +'''Relatieven''' zijn bijlagen bij of in een verbaal.  +
Repertoire +Een '''repertoire''' is een repertorium dat deels om belastingtechnische redenen is opgemaakt.  +
Resolutiestelsel +Het ordeningsstelsel waarbij het belangrijkste deel van de archiefstukken anders dan resoluties als bijlagen tot de resoluties is geordend heet een '''resolutiestelsel'''.  +
S
Structuurbeginsel +Het '''structuurbeginsel''' is het Beginsel dat ieder archief een geheel is met een structuur, bepaald door de archiefvorming.  +
Substitutie +'''Substitutie''' of '''vervanging''' is Reproductie (onder b) van archiefbescheiden met het doel tot vernietiging van de oorspronkelijke archiefbescheiden over te kunnen gaan.  +
T
Technische tekening +Een '''technische tekening''' is een Tekening op schaal van een bestaand of ontworpen object of situatie.  +, Een tekening op schaal.  +
Toegankelijke staat +'''Toegankelijke staat''' is de Toestand van een archief, archiefafdeling of archiefbestanddeel waarin de archiefbescheiden en de gegevens in de archiefbescheiden binnen redelijke tijd gevonden en raadpleegbaar gemaakt kunnen worden.  +
Toezicht +'''Toezicht''' is de Wettelijke bevoegdheid van een overheidsorgaan tot kennisneming en toetsing van en ingrijpen in de wijze waarop een zorgdrager zijn verplichtingen betreffende de archiefzorg vervult.  +
V
Verordening +Besluit van een organisatie met openbaar gezag dat een algemeen bindende regeling omvat.  +
Vertaling +Document dat een tekst van een ander document nauwkeurig weergeeft in een andere taal dan de oorspronkelijke.  +
Vidimus +Een bijzondere vorm van authentieke afschriften is het '''vidimus''', een akte waarbij een bevoegde autoriteit verklaart een oudere akte te hebben gezien en overeenkomstig te zijn met de na die verklaring volledig afgeschreven tekst. Zie Afschrift.  +
Volgen +creëren, vastleggen en onderhouden van informatie over de verblijfplaats en het gebruik van archiefbescheiden  +
W
Werktekening +Is een technische tekening van een object aangevende maten, materialen enz. die op de bouw betrekking hebben.  +
Z
Zaak +Een '''zaak''' wordt meestal gedefinieerd als een in de tijd begrensd complex handelingen betreffende een bepaald geval. Zie Dossier.  +