Net: verschil tussen versies

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 1: Regel 1:
 +
{{Terminologie
 +
|Term_Bron={{Term Bron
 +
|Term_Bron_Titel=Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
 +
|Term_Bron_Omschrijving=Een '''net''' is een
 +
 +
Archiefstuk gelijkluidend aan de minuut in een vorm bestemd om te dienen voor kennisgeving en raadpleging.
 +
 +
|Term_Bron_Toelichting=* Voorbeelden zijn verslagen van vergaderingen en teksten bestemd om te worden gedrukt of op een andere manier te worden verspreid.
 +
* In enkele specifieke gevallen wordt het net als minuut aangeduid, namelijk de notariële minuut (zie ook onder akte) en de kadastrale minuut of minuutplan (zie onder kaart).
 +
|Term_Bron_Relatie=Archiefstuk, Minuut , Akte, Kaart
 +
|Term_Bron_Referentie=ANV, lemma 49.
 +
|Term_Bron_Categorie=ANV2003
 +
}}
 +
|Term_Vertaling=
 +
|Term_Verwijzing=
 +
}}
 
==Omschrijving==
 
==Omschrijving==
  

Huidige versie van 24 mrt 2014 om 14:56


qp有内容qp


Internationale terminologie[bewerken]

qp有内容qp

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Een net is een

Archiefstuk gelijkluidend aan de minuut in een vorm bestemd om te dienen voor kennisgeving en raadpleging.

Toelichting

  • Voorbeelden zijn verslagen van vergaderingen en teksten bestemd om te worden gedrukt of op een andere manier te worden verspreid.
  • In enkele specifieke gevallen wordt het net als minuut aangeduid, namelijk de notariële minuut (zie ook onder akte) en de kadastrale minuut of minuutplan (zie onder kaart).

Bron

  • ANV, lemma 49.


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)[bewerken]

Het net is een afschrift der minuut-resoluties of -notulen, bestemd om onder het college, waarvan het de resoluties of notulen bevat, te blijven berusten.

Toelichting

  • Daar het gebruikelijk was, in het concept de noodige wijzigingen aan te brengen en dat zoo tot minuut te maken, hadden de minuten of de lappen niet altijd een even oogelijk aanzien. Zoodoende ontstond al spoedig de behoefte om naast de minuut of de lap een net-exemplaar te bezitten, dat zich gemakkelijk liet lezen, omdat het gelijkmatig was geschreven en geene doorhalingen bevatte. Terwijl de minuut werd geschreven door den secretaris of een ander vertrouwd beambte, die het recht had de vergaderingen bij te wonen en niet om zijne schrijfkunst maar om zijne andere bekwaamheden tot die betrekking was benoemd, werd het overschrijven der resoluties of notulen in het net-exemplaar aan een klerk opgedragen, die tot dat werk werd aangewezen, vooral omdat hij eene goede hand schreef.
  • Het komt intusschen herhaaldelijk voor, dat eene serie resoluties, die oorspronkelijk uit minuten bestond, later het net-exemplaar wordt. Deze ontwikkeling is bij de resoluties der Staten van Utrecht nauwkeurig na te gaan. De Statengriffier Ledenberg schreef bijna onleesbaar: in zijn tijd was dus een net-exemplaar dringend noodig; maar onder zijn opvolger Van Hilten, sinds 1618, werd het schrift der minuut-resoluties zooveel beter, dat het net-exemplaar meer en meer overbodig werd. Eerst liet men toen de resoluties zelf uit het net-exemplaar weg en nam er alleen nog maar de ingekomene stukken in op; eenigen tijd daarna werd het net-exemplaar in het geheel niet meer vervolgd. Maar later in 1674, toen weer een nieuwe secretaris, Van Luchtenburg, was opgetreden, gevoelde deze weer behoefte aan twee registers; de bestaande serie, die oorspronkelijk de minuten had bevat, werd toen als net-exemplaar vervolgd, en eene nieuwe serie minuten of lappen werd daarnaast aangelegd. Een dergelijke overgang van de eene serie tot de andere komt ook elders voor, o.a. bij de resoluties van het Domkapittel.
  • Het behoeft geene vermelding, dat niet alle colleges hunne resoluties of notulen in een net-exemplaar hebben laten overschrijven: met name bij de na 1795 opgetredene bestuurscolleges is dat het geval. Het inschrijven in het net-register geschiedde altijd eenigen tijd na de vaststelling der minuut, en de regeeringscolleges uit den tijd der Bataafsche Republiek hebben meerendeels zoo kort bestaan, dat het schrijven van een net-exemplaar niet of ternauwernood was begonnen, als het college reeds door een ander was vervangen, en dan bleef het schrijven van het net-exemplaar verder achterwege.
  • Behalve het net-exemplaar, dat bestemd was voor de griffie of de secretarie van het college zelf, komen natuurlijk nog tal van afschriften voor. In de eerste plaats afschriften, voor de leden van het college bestemd; soms werd daarin echter niet alles opgenomen, hetzij dat de afschrijvers weglieten wat de leden, voor wie het afschrift bestemd was, minder interesseerde (dit is b.v. het geval bij de resoluties van het College tot de Nadere Unie, en komt in het algemeen voor bij colleges, waar voor het afschrijvers der resoluties niet door het college zelf maar door de betrokkene leden werd zorg gedragen), hetzij dat zij, wat in de resoluties uitvoerig stond vermeld, in verkorten vorm weergaven (b.v. de compendieuse resoluties of korte notulen der Staten van Utrecht).
  • Toen het gebruik opkwam de resoluties te laten drukken (Staten van Holland en van Zeeland) verving een exemplaar van het gedrukte werk zoowel het net-exemplaar als de andere afschriften. Men heeft sedert in den regel slechts twee exemplaren van resoluties: geschrevene (minuut) en gedrukte.


Overgenomen uit

Relaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]