Lijst met verwerkingsfouten

Ga naar: navigatie, zoeken

De volgende lijst biedt een overzicht van verwerkingsfouten die in verband met Semantic MediaWiki zijn opgetreden. Het is aanbevolen om deze lijst met enige regelmaat te controleren en om ongeldige waardeannotaties te corrigeren.


Resultaten 1 – 25    (Vorige 25 | Volgende 25)   (20 | 50 | 100 | 250 | 500)   (JSON | CSV | RSS | RDF)
 Heeft ongeldige waarde voor
"Heeft ongeldige waarde voor (Has improper value for)" is a predefined property to track input errors for irregular value annotations that was likely caused by type or allowed value restrictions and is provided by Semantic MediaWiki.
Has processing error text
"Has processing error text" is a predefined property containing a textual description of an error and is provided by Semantic MediaWiki.
ABN AMRO Bank N.V.FaxURI's uit de reeks "+31(0)36-546 15 00" zijn hier niet beschikbaar.
ABN AMRO Bank N.V.TelefoonURI's uit de reeks "+31(0)36-546 15 46" zijn hier niet beschikbaar.
AantekeningTerm Bron Toelichting

Property "Term Bron Toelichting" (as page type) with input value "Synoniem is notitie.

 • Synoniem van b. is kanttekening, als de aantekening in de marge van een tekst is geplaatst.
 • Een dorsale aantekening is op de achterzijde van een document geplaatst.
 • Een door een bevoegde functionaris gewaarmerkte kanttekening. naar de functie een akte, is een kantmelding." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
AantekeningTerm Bron Omschrijving

Property "Term Bron Omschrijving" (as page type) with input value "Een aantekening is een:

a. Document van beperkte omvang waarin gegevens ter ondersteuning van het geheugen of voor latere verwerking worden vastgelegd.

b. Een of meer gegevens geplaatst op een document." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

AcquisitieTerm Bron Omschrijving

Property "Term Bron Omschrijving" (as page type) with input value "Acquisitie of verwerving is het

Geheel van activiteiten van een archiefbeheerder gericht op het overnemen in bruikleen of eigendom van archiefbescheiden in een archiefbewaarplaats." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

AcquittenTerm Bron Omschrijving

Property "Term Bron Omschrijving" (as page type) with input value "Acquitten zijn bijlagen bij een rekening.

Zie rekening (I)." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

AfbeeldingTerm Bron Omschrijving

Property "Term Bron Omschrijving" (as page type) with input value "Afbeelding is:

Document dat op tweedimensionale wijze een persoon, object of situatie weergeeft." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

AfdrukTerm Bron Toelichting

Property "Term Bron Toelichting" (as page type) with input value "Een afdruk kan worden gemaakt uit een aanwezig bestand van tekstdocumenten (zie onder document) of tekeningen die in digitale vorm aanwezig zijn, door middel van een reader-printer vanaf een microfilm of uit een bestand aan calques (zie onder concept) van tekeningen op doorzichtig papier.

 • Een afdruk van een calque is een blauwdruk of lichtdruk, of (op een doorzichtige ondergrond) een acute.
 • Verder worden zij gemaakt van een enkel document, om in veelvoud te verspreiden.
 • Een afdruk als onder b. vervaardigd met de hand of met een schrijfmachine met behulp van carbonpapier is een doorslag.
 • Afdrukken kunnen door handtekeningen of andere vormen van waarmerking tot minuut of (bijlage bij een) expeditie worden gemaakt." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
AfdrukTerm Bron Omschrijving

Property "Term Bron Omschrijving" (as page type) with input value "Een afdruk is een

 • a. Document op papier, langs mechanische of digitale weg vervaardigd uit een bestand.
 • b. Afschrift van een expeditie, langs mechanische weg tegelijk daarmee vervaardigd." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
AfficheTerm Bron Omschrijving

Property "Term Bron Omschrijving" (as page type) with input value "Een affiche of aanplakbiljet is een bekendmaking aan te plakken op openbare plaatsen.

Zie bekendmaking." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

AfschriftTerm Bron Toelichting

Property "Term Bron Toelichting" (as page type) with input value "Al tijdens de archiefvorming kunnen archiefstukken om administratieve redenen worden gekopieerd. In een digitaal systeem gebeurt dat door scannen of imaging. Het product ervan heet image, als de kopie een afbeelding van het eraan ten grondslag liggende document weergeeft. Het procédé waarbij de lettertekens en symbolen in een document in gecodeerde vorm worden gescand levert slechts een kopie op, als daarna het document weer in zijn oorspronkelijke verschijningsvorm is op te roepen en te reproduceren. Hier wordt voor beide procédés voorgesteld: digitale kopie.

 • Een afschrift wordt door de vorm waarin het wordt opgemaakt en door de waarmerking door een bevoegd persoon een authentiek afschrift.
 • Bijzondere vormen van authentieke afschriften zijn de grosse (onder b), het transsumpt, een door een notaris in de middeleeuwen vervaardigd authentiek afschrift van een akte en het vidimus, een akte waarbij een bevoegde autoriteit verklaart een oudere akte te hebben gezien en overeenkomstig te zijn met de na deze verklaring volledig afgeschreven tekst. Zie ook onder akte.
 • Een bijzondere vorm is voorts de transcriptie: een afschrift in een ander type schrift of symbolen dan in het document waarnaar het is vervaardigd. Dat laatste kan een tekst in code zijn of in oude schrift. Een afschrift in een afwijkend alfabet of een ander schriftsysteem heeft een translitteratie." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
AfschriftTerm Bron Omschrijving

Property "Term Bron Omschrijving" (as page type) with input value "Een afschrift is een

Document gelijkluidend aan een ander document, waarnaar het is vervaardigd." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

AgendaTerm Bron Omschrijving

Property "Term Bron Omschrijving" (as page type) with input value "Een Agenda (I) is een

a. Formulier waarin over een kalender- of dienstjaar per dag gegevens worden vastgelegd.

b. Document dat in een vergadering te behandelen onderwerpen en zaken bevat." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

AgendaTerm Bron Toelichting

Property "Term Bron Toelichting" (as page type) with input value "De agenda voor een zitting van een gerecht is een rol (III); doordat de rol tijdens het ancien régime geleidelijk van aantekeningen omtrent de afdoening van zaken werd voorzien, ontwikkelde deze zich tot het proces-verbaal van een zitting.

 • Met de invoering van de Franse rechtelijke organisatie in België, Nederlands Limburg en Zeeuws-Vlaanderen in 1796 en in de rest van Nederland in 1811 werd de rol weer tot zijn vroegere vorm teruggebracht.
 • Zie voor rol (I) en voor rol (II) onder proces-verbaal." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
AgendastelselTerm Bron Omschrijving

Property "Term Bron Omschrijving" (as page type) with input value "Het agendastelsel is het ordeningsstelsel waarbij de rangschikking van de archiefstukken volgens de volgnummers in de agenda belangrijkste ordeningsmethode is.

Zie agenda (II)." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

AggregatieTerm Bron Toelichting

Property "Term Bron Toelichting" (as page type) with input value "* Voorbeelden van een eigen identiteit: naam, nummer, classificatiekenmerk.

 • Voorbeelden van aggregatie: een rubriek, een serie, een archief enz." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
AkteTerm Bron Omschrijving

Property "Term Bron Omschrijving" (as page type) with input value "Bijzondere vormen van akten zijn:

 • akte van procuratie: akte van volmacht, machtiging, lastgeving;
 • akte van venia aetatis: meerderjarigheidsverklaring van een minderjarige, die hierdoor (thans:) in bepaalde opzichten of (vroeger:) volledige handelingsbevoegdheid verkrijgt." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
AkteTerm Bron Toelichting

Property "Term Bron Toelichting" (as page type) with input value "De akte wordt gedefinieerd als een bijzondere vorm van een archiefstuk, namelijk met een vooropgezette functie van bewijs, waarbij de redactionele vorm secundair is.

 • In beschrijvingen gebruikt men gewoonlijk een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de redactionele vorm, waarbij het begrip "akte (van)" wordt weggelaten. Bij akten afgegeven door de overheid zijn dat vaak beschikkingen.
 • In privaatrechterlijke rechtsbetrekkingen wordt onderscheid gemaakt tussen
  • a. de authentieke akte, die is opgemaakt en afgegeven door een daartoe wettelijk bevoegde functionaris, bijvoorbeeld de ambtenaar van de burgerlijke stand, notaris, griffier van een rechtscollege en deurwaarder, en
  • b. de onderhandse akte die tussen de partijen onderling wordt opgemaakt.
 • Voorbeelden van authentieke akten zijn: (niet holografisch) testament, exploot, dagvaarding, vonnis. Zie verder onder verklaring, proces-verbaal, kwijtschrift en overeenkomst.
 • De redactionele vorm van de authentieke akten is meestal die van het proces-verbaal. Zij zijn vaak subjectief of in de eerste persoon gesteld.
 • Akten opgemaakt door rechtscolleges voor 1796 in België, Nederlands Limburg en Zeeuws-Vlaanderen en voor 1809 in Nederland werden wel als brief betiteld, met als verzamelnaam schepenbrief; ter vermijding van verwarring met de moderne brief is dat niet meer gebruikelijk. Restanten van dit gebruik zijn de geloofsbrief en de vrachtbrief.
 • Voor het begrip akte vindt men ook de term oorkonden (zie onder verklaring) die in de archivistiek ter vermijding van verwarring in deze betekenis wordt vermeden.
 • Documenten opgemaakt met een ander doel dan bewijs, maar die achteraf wel als bewijs kunnen dienen, zijn geen akten, bijvoorbeeld een aantekening of agenda (I) of agenda (II).
 • Zie voor het gebruik van de term akten als verzamelnaam voor resoluties en notulen onder notulen." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
AkteTerm Verwijzing URLProperty "Term Verwijzing URL" (as page type) with input value "http://nl.wikipedia.org/wiki/Akte_%28notarieel%29 Akte (notarieel)" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Alphen aan den RijnArchiefverordening verwijzingProperty "Archiefverordening verwijzing" (as page type) with input value "http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Alphen%20aan%20den%20Rijn/61457.html" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
AnalyseTerm Bron Toelichting

Property "Term Bron Toelichting" (as page type) with input value "De analyse zal meer gegevens omvatten dan de inhoudsomschrijving als onderdeel van de archivistische beschrijving. Gewoonlijk bevat zij tenminste de handelende persoon, groepen personen of organisatie, de handelingen die zij verrichten en de onderwerpen waarop deze betrekking hebben alsmede de plaatsen en tijdstippen waarop deze geschieden.

 • Een analyse van een akte is een regest. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
AnalyseTerm Bron Omschrijving

Property "Term Bron Omschrijving" (as page type) with input value "Een analyse is een

Samenvatting van de gegevens in een archiefstuk." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

ApostilleTerm Bron Omschrijving

Property "Term Bron Omschrijving" (as page type) with input value "Een apostille of kantbeschikking is een

beschikking in de vorm van een aantekening op een ander stuk geschreven of op een erbij te voegen blad papier.

Zie beschikking." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

AppointementTerm Bron Omschrijving

Property "Term Bron Omschrijving" (as page type) with input value "Een appointement is een beschikking in de vorm van een aantekening op een rekest geschreven of op een erbij te voegen blad papier.

Zie apostille en beschikking." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

ArchiefTerm Bron Omschrijving

Property "Term Bron Omschrijving" (as page type) with input value "Een archief is een

Geheel van archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt door een persoon, groep personen of organisatie." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.