Archiefregeling 2009

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Omschrijving[bewerken]

Geschiedenis regeling[bewerken]

 • Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009, nr. WJZ/178205 (8189), met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en de bouw en inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen (Archiefregeling) (Stcrt 2010, nr.70, 6 januari 2010)
 • Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 oktober 2010, nr. WJZ/241730 (8301), houdende wijziging van de Archiefregeling vanwege ondermeer lichtere eisen aan archiefruimten (Stcrt 2010, nr. 17967, 17 november 2010)

Juridische basis[bewerken]

Actuele regeling[bewerken]

De actuele tekst van de regeling is hier te vinden.

Bepalingen[bewerken]

Hoofdstuk 1. Algemeen[bewerken]

Hoofdstuk 1 bevat de definities van enkele in deze regeling voorkomende begrippen. Omwille van de overzichtelijkheid zijn alle specifieke particuliere normen en ICN-kwaliteitseisen die in deze regeling van toepassing worden verklaard niet in de begripsbepalingen opgenomen, maar is voorzien in verwijzing daarnaar in de bijlagen. Hoofdstuk 1 bevat verder een bepaling over de gelijkstelling van technische producteisen en particuliere normen in Europeesrechtelijke context alsmede een bepaling die erin voorziet dat ook latere versies van in deze regeling genoemde particuliere normen van toepassing zijn. Dit laatste om de bestendigheid van de regeling ten opzichte van de eerdere regelingen te vergroten.

Hoofdstuk 2. Duurzaamheid van archiefbescheiden[bewerken]

In hoofdstuk 2 zijn de voorschriften voor de duurzaamheid van te bewaren archiefbescheiden opgenomen. Er worden eisen gesteld aan gegevensdragers (papier, microfilms, films, optische en elektromagnetische gegevensdragers) en aan schrijf- en verpakkingsmaterialen. Analoog aan de indeling van de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden is in de Archiefregeling een onderscheid gemaakt tussen algemene voorschriften voor te bewaren archiefbescheiden enerzijds (paragraaf 1) en bijzondere voorschriften voor bepaalde categorieën van te bewaren archiefbeschei-den anderzijds (paragraaf 2). De voorschriften in hoofdstuk 2 komen grotendeels overeen met die in de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden. Wezenlijk anders is evenwel dat de bepaling in laatstgenoemde regeling die voorschreef dat zorgdragers van leveranciers bewijsstukken verlangen dat de materialen voldoen aan de van toepassing zijnde archiefwettelijke normen (artikel 2, tweede lid, van de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden) in deze regeling niet is overgenomen. Ook het voorschrift in artikel 5, vierde lid, van die regeling is in onderhavige regeling komen te vervallen. Nieuw ten opzichte van de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden zijn enkele voorschriften voor de opslagwijze van bepaalde categorieën van archiefbescheiden (onder meer digitale bescheiden) ten behoeve van de overbrenging naar een archiefbewaarplaats (paragraaf 2). Verder zijn enkele particu-liere normen vervangen door andere (versies van) particuliere normen en heeft hier en daar een redactionele aanpassing plaatsgevonden.In tegenstelling tot de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden zijn in de Archiefregeling geen voorschriften opgenomen met betrekking tot de kwaliteit van de dragers voor digitale archiefbescheiden en wel om de volgende redenen:

 • Ingevolge artikel 14 rust op de zorgdrager al de plicht actief de archiefbescheiden te beheren en te zorgen dat deze in goede staat blijven. Daartoe behoort ook aandacht voor het leesbaar en toegankelijk houden van digitale informatie.
 • Dragers voor digitale informatie zijn zelf onderhevig aan technologische veranderingen en dus tijdelijke opslagmedia. Ook dit vereist actief en alert beheer, terwijl verwacht mag worden dat bij de keuze voor opslagmedia ervoor wordt gezorgd dat deze van een goede kwaliteit zijn.
 • In geval van overbrenging van digitale archiefbescheiden naar een archiefbewaarplaats zal steeds meer gebruik gemaakt worden van beveiligde verbindingen (deze regeling sluit dit overigens ook niet uit). In het geval dat toch van opslagmedia gebruik wordt gemaakt, zal dat slechts voor de overbrenging zelf zijn. Het stellen van gedetailleerde voorschriften is voor die gevallen niet opportuun.

§ 1. Algemene voorschriften voor te bewaren archiefbescheiden[bewerken]

§ 2. Bijzondere voorschriften voor bepaalde categorieën van te bewaren archiefbescheiden[bewerken]

Hoofdstuk 3. Geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden[bewerken]

§ 1. Algemene voorschriften voor te bewaren archiefbescheiden[bewerken]

§ 2. Bijzondere voorschriften voor te bewaren digitale archiefbescheiden[bewerken]

Hoofdstuk 4. Algemene voorschriften voor de bouw en inrichting van archiefruimten en -bewaarplaatsen[bewerken]

§ 1. Algemeen[bewerken]

§ 2. Voorschriften in verband met de veiligheid[bewerken]

§ 3. Voorschriften voor een gunstig milieu en klimaat[bewerken]

Hoofdstuk 5. Bijzondere voorschriften voor de bouw en inrichting van archiefruimten[bewerken]

§ 1. Voorschriften in verband met de veiligheid[bewerken]

§ 2. Voorschriften voor een gunstig milieu en klimaat[bewerken]

§ 3. Overige voorschriften[bewerken]

Hoofdstuk 6. Bijzondere voorschriften voor de bouw en inrichting van archiefbewaarplaatsen[bewerken]

§ 1. Voorschriften in verband met de veiligheid[bewerken]

§ 2. Voorschriften voor een gunstig milieu en klimaat[bewerken]

§ 2a.[bewerken]

§ 3. Overige voorschriften[bewerken]

Hoofdstuk 7. Ontheffingen[bewerken]

Hoofdstuk 8. Slot- en overgangsbepalingen[bewerken]

Bijlage 1[bewerken]

Bijlage 1 behoort bij Artikel 1

Bijlage 2[bewerken]

Bijlage 2 behoort bij artikelen 9, 10 en 11

 • ICN-Kwaliteitseis nr. 1, Archiefomslagen zonder hechtmechaniek voor permanente bewaring. Eisen en beproevingsmethoden (februari 1998)
 • ICN-Kwaliteitseis nr. 2, Archiefomslagen met hechtmechaniek voor permanente bewaring. Eisen en beproevingsmethoden (februari 1998)
 • ICN-Kwaliteitseis nr. 3, Archiefdozen voor permanente bewaring. Gebufferde, ligninearme golfkartonnen dozen. Eisen en beproevingsmethoden (augustus 2002)
 • ICN-Kwaliteitseis nr. 4, Archiefdozen voor bewaring op middellange termijn. Zuurvrije golfkartonnen dozen. Eisen en beproevingsmethoden (augustus 2002)
 • ICN-Kwaliteitseis nr. 10, Golfkarton voor verpakkingsdoeleinden in archieven en musea voor bewaring op de middellange termijn. Zuurvrije golfkarton. Eisen en beproevingsmethoden (augustus 2002)
 • ICN-Kwaliteitseis nr. 11, Golfkarton voor verpakkingsdoeleinden in archieven en musea voor bewaring op de middellange termijn. Gebufferd, ligninearm golfkarton. Eisen en beproevingsmethoden (augustus 2002)
 • ICN-Kwaliteitseis nr. 12, Hechtmechanieken voor archiefomslagen voor permanente bewaring. Eisen en beproevingsmethoden (februari 1998)
 • ICN-Kwaliteitseis nr. 13, Archiefdozen voor bewaring op middellange termijn. Zuurvrije dozen gemaakt van massief karton. Eisen en beproevingsmethoden (februari 1998)
 • ICN-Kwaliteitseis nr. 15, Zelfklevende etiketten voor omslagen, archief- en museumdozen voor permanente bewaring. Eisen en beproevingsmethoden (februari 1998)
 • ICN-Kwaliteitseis nr. 16, Massief karton voor verpakkingsdoeleinden in archieven en musea voor bewaring op de middellange termijn. Zuurvrij massief karton. Eisen en beproevingsmethoden (mei 1999)