Artikel 1 Archiefregeling 2009

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Tekst[bewerken]

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:

a. archiefbescheiden: voor wat betreft:
1°. hoofdstuk 2: archiefbescheiden als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995;
2°. hoofdstuk 3: archiefbescheiden als bedoeld in artikel 12 van het Archiefbesluit 1995;
b. bestandsformaat: code volgens welke digitale gegevens op een gegevensdrager zijn opgeslagen;
c. besturingsprogrammatuur: programmatuur bestemd voor de besturing van computers en software;
d. conversie: omzetting of overzetting van gegevens in een ander bestandsformaat;
e. digitale archiefbescheiden: archiefbescheiden die uitsluitend met behulp van besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur geraadpleegd kunnen worden;
f. DIN: door het Deutsches Institut für Normung uitgegeven norm, vermeld in bijlage 1 bij deze regeling;
g. emulatie: techniek waarmee een computer of toepassingsprogrammatuur zich hetzelfde gedraagt als één van een oudere generatie;
h. gedrag: geheel van dynamische en interactieve kenmerken van archiefbescheiden
1°. bij raadpleging of gebruik ten tijde van het ontvangen of opmaken van de archiefbescheiden door het overheidsorgaan; en
2°. die voor het overheidsorgaan kenbaar moeten zijn voor de uitvoering van het betreffende werkproces;
i. ICN-kwaliteitseis: in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen kwaliteitseis van het Instituut Collectie Nederland;
j. ISO of ISO-DIS: door de International Organization for Standardization uitgegeven norm onderscheidenlijk Draft International Standard, vermeld in bijlage 1 bij deze regeling;
k. migratie: overzetting van gegevens en toepassingsprogrammatuur naar een ander platform;
l. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
m. NEN, NEN-EN, NEN-EN-IEC, NEN-EN-ISO/IEC, NEN-ISO of NPR: door het Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm of ontwerpnorm, vermeld in bijlage 1 bij deze regeling;
n. overbrenging: overbrenging als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van de Archiefwet 1995;
o. polyester: polyethyleentereftalaat;
p. structuur: logisch verband tussen de elementen van een document of van een archief;
q. toepassingsprogrammatuur: programmatuur bestemd voor de ondersteuning van de uitvoering van een werkproces;
r. werkproces: samenhangend geheel van stappen en procedures in het kader van de uitvoering van een taak.


Toelichting[bewerken]

In deze regeling is een aantal begripsbepalingen uit vorige archiefwettelijk uitvoeringsregelingen achterwege gelaten. Enerzijds omdat sommige begrippen in deze regeling niet langer voorkomen (bijvoorbeeld het begrip ‘handeling’). Anderzijds omdat de enkele keer dat een begrip in deze regeling voorkomt niet noopt tot definiëring, of omdat een begrip (inmiddels) voldoende bekend wordt geacht.

Opmerkingen[bewerken]

vorige:
-
Archiefregeling 2009
H1 Algemeen
volgende:
Artikel 2