Artikel 1 Regeling duurzaamheid archiefbescheiden

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Regeling is per 1 april 2010 vervallen

Tekst[bewerken]

Artikel 1.

 1. In deze regeling wordt verstaan onder:
  a. archiefbescheiden: archiefbescheiden als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995;
  b. NEN: een door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm;
  c. ICN-kwaliteitseis: een door het Instituut Collectie Nederland uitgegeven kwaliteitseis;
  d. ISO: een door de International Organization for Standardization uitgegeven norm;
  e. DIN: een door het Deutsches Institut für Normung uitgegeven norm;
  f. ANSI: een door het American National Standards Institute uitgegeven norm.
 2. Met de in deze regeling genoemde technische producteisen worden gelijkgesteld technische producteisen die worden gesteld in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, en die ten minste een gelijkwaardige productkwaliteit waarborgen, mits daarbij een geldig rapport wordt overgelegd, waaruit blijkt dat de producten aan die eisen voldoen en dat rapport is opgemaakt door een beproevingslaboratorium dat voldoet aan NEN-EN-ISO/IEC 17025.


Toelichting[bewerken]

De in deze regeling vermelde normen en eisen, waaronder ook de internationale en buitenlandse, zijn verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-Instituut, Vlinderweg 6, 2623 AX Delft, postbus 5059, 2600 GB Delft, respectievelijk het Instituut Collectie Nederland, Gabriël Metsustraat 8, postbus 76709, 1070 KA Amsterdam. In beginsel bestaat er geen aanleiding voor de zorgdragers om de onderhavige normen en eisen te kopen. De zorgdragers kunnen over het algemeen volstaan met het testrapport dat door de leverancier wordt geleverd dan wel met een door de leverancier over te leggen conformiteitsverklaring. Bij ingrijpende of principiële wijzigingen van normen of eisen is het gebruikelijk dat deze worden vervangen door een nieuwe norm of eis met een ander nummer. De onderhavige regeling zal in dat geval worden gewijzigd.
Het gaat in deze regeling om de volgende normen en eisen:</br>

 • NEN 2148: Microfilmtechniek en fotografie. Bepaling van chemicaliënresten in ontwikkelde films.
 • NEN 2154: Microfilmtechniek. Bewaren van nabewerkte halogeenzilvermicrofilms.
 • NEN 2728: Permanent houdbaar papier. Eisen en beproevingsmethoden.
 • NEN 3528: Microfilmtechniek. Halogeenzilverfilm, 16 en 35 mm.
 • NEN-EN-ISO/IEC 17025: Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria/General requirements for the competence of testing and calibration laboratories


ICN-kwaliteitseisen:

 • nummer 1: Archiefomslagen zonder hechtmechaniek voor permanente bewaring.
 • nummer 2: Archiefomslagen met hechtmechaniek voor permanente bewaring.
 • nummer 3: Archiefdozen voor permanente bewaring.
 • nummer 4: Archiefdozen voor bewaring op middellange termijn.
 • nummer 10: Golfkarton voor verpakkingsdoeleinden in archieven en musea voor bewaring op middellange termijn.
 • nummer 11: Golfkarton voor verpakkingsdoeleinden in archieven en musea voor bewaring op lange termijn.
 • nummer 12: Hechtmechanieken voor archiefomslagen voor permanente bewaring.
 • nummer 13: Archiefdozen voor bewaring op middellange termijn. Zuurvrije dozen gemaakt van massief karton.
 • nummer 15: Zelfklevende etiketten voor verpakkingsdoeleinden in archieven en musea.
 • nummer 16: Massief karton voor verpakkingsdoeleinden in archieven en musea voor bewaring op middellange termijn.


 • DIN 16554-2: Kugelschreiber-Minen. Schriftqualität. Anforderungen. Prüfung. Kennzeichnung.


 • ISO 6199: Micrographics-Microfilming of documents on 16 mm and 35 mm silver-gelatin type microfilm - Operating procedures.
 • ISO 9660: Information processing. Volume and file structure of CD-ROM for information interchange.
 • ISO 10149: Information technology. Data interchange on read-only 120 mm optical data disks (CD-ROM).
 • ISO 10602: Photography. Processed silver-gelatin type black and white films. Specifications for stability.
 • ISO 11798: Information and documentation. Permanence and durability of writing, printing and copying on paper documents. Requirements and testing methods.
 • ISO 12757-2: Ball point pens and refills. Part 2: Documentary use (DOC).
 • ISO 14145-2: Roller ball pens and refills. Part 2: Documentary use (DOC).


 • ANSI IT 9.1: Imaging media (film) silver-gelatin type. Specifications for stability.
 • ANSI IT 9.2: Photographic processed films, plates and papers. Filing enclosures and storage containers.
 • ANSI PH 1.41: Photography. Archival records, silver-gelatin type, on polyester base.
 • ANSI PH 4.8: Photography (chemicals). Residual thiosulphate and other chemicals in films, plates and papers. Determination and measurement.


Het tweede lid van artikel 1 bevat een zogeheten bepaling van wederzijdse erkenning. Deze bepaling houdt verband met het uitgangspunt dat Lidstaten van de Europese Unie op grond van het EG-verdrag in beginsel producten en diensten tot hun markt dienen toe te laten die afkomstig zijn uit andere Lidstaten en die daar overeenkomstig de in die andere lidstaat geldende regelgeving zijn vervaardigd of in de handel gebracht. Wederzijdse erkenning houdt in dat producten of diensten die weliswaar niet aan de nationale eisen voldoen maar wel aan buitenlandse eisen die een gelijkwaardige bescherming bieden, moeten worden toegelaten. Zie ook het algemeen deel van de toelichting. Uit de vakliteratuur blijkt dat de gelijkwaardige bescherming ten aanzien van papier bijvoorbeeld wel geboden wordt door toepassing van papier dat voldoet aan ISO 11108 (Information and documentation. Archival paper. Requirements for permanence and durability), maar niet door papier dat uitsluitend voldoet aan NEN-EN-ISO 9706 (Informatie en documentatie. Papier voor documenten. Eisen aan de weerstand tegen veroudering). Zie in dat verband ook: R. van Deventer, J. Havermans, S. Berkhout, A comparison of three durability standards for paper, in: The Restaurator 16 (1995) pag. 161-172. Er bestaan overigens nog meer normen die verband houden met de duurzaamheid van papier, waarvan sommige mogelijk papier van een kwaliteit van tenminste dat volgens bovenomschreven NEN 2728 definiëren.vorige:
-
Regeling duurzaamheid archiefbescheiden
vervallen per 1 april 2010
volgende:
Artikel 2