Eigenschap:Term Bron Omschrijving

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Tekst.


Pagina's die de eigenschap “Term Bron Omschrijving” gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25) (volgende 25)

A

Acquisitie +'''Acquisitie''' of '''verwerving''' is het Geheel van activiteiten van een archiefbeheerder gericht op het overnemen in bruikleen of eigendom van archiefbescheiden in een archiefbewaarplaats.
Acquitten +'''Acquitten''' zijn bijlagen bij een rekening. Zie rekening (I).
Afbeelding +Afbeelding is: Document dat op tweedimensionale wijze een persoon, object of situatie weergeeft.
Afdruk +Een '''afdruk''' is een * a. Document op papier, langs mechanische of digitale weg vervaardigd uit een bestand. * b. Afschrift van een expeditie, langs mechanische weg tegelijk daarmee vervaardigd.
Affiche +Een '''affiche''' of aanplakbiljet is een bekendmaking aan te plakken op openbare plaatsen. Zie bekendmaking.
Afschrift +Een '''afschrift''' is een Document gelijkluidend aan een ander document, waarnaar het is vervaardigd., Een '''kopie''' is een afbeelding, gelijkogend aan een andere afbeelding waarnaar hij is vervaardigd.
Afstammingsreeks +Een in generaties gerangschikt overzicht van de bewijsbare afstamming van een persoon uit een andere persoon.
Agenda +Een '''Agenda (I)''' is een a. Formulier waarin over een kalender- of dienstjaar per dag gegevens worden vastgelegd. b. Document dat in een vergadering te behandelen onderwerpen en zaken bevat.
Agendastelsel +Het '''agendastelsel''' is het ordeningsstelsel waarbij de rangschikking van de archiefstukken volgens de volgnummers in de agenda belangrijkste ordeningsmethode is. Zie agenda (II).
Aggregatie +Het logisch en/of fysiek groeperen van archiefdocumenten. Voorbeelden van aggregaties zijn: dossier, serie., Samenvoeging van archiefbestanddelen tot één nieuw geheel met een eigen identiteit.
Akte +Archiefstuk opgemaakt om als bewijs van het daarin gestelde te dienen., Bijzondere vormen van akten zijn: * '''akte van procuratie''': akte van volmacht, machtiging, lastgeving; * '''akte van venia aetatis''': meerderjarigheidsverklaring van een minderjarige, die hierdoor (thans:) in bepaalde opzichten of (vroeger:) volledige handelingsbevoegdheid verkrijgt.
Album amicorum +Een '''album amicorum''' of een '''vriendenalbum''' is een collectie van velletjes papier of perkament, los of gebonden, bestemd voor het verzamelen van handtekeningen, opdrachten, gedichten, wapenschetsen, aquarellen e.d. van vrienden en kennissen.
Analyse +Een '''analyse''' is een Samenvatting van de gegevens in een archiefstuk.
Apostille +Een '''apostille''' of '''kantbeschikking''' is een beschikking in de vorm van een aantekening op een ander stuk geschreven of op een erbij te voegen blad papier. Zie beschikking.
Appointement +Een '''appointement''' is een beschikking in de vorm van een aantekening op een rekest geschreven of op een erbij te voegen blad papier. Zie apostille en beschikking.
Archief +Een '''archief''' is een Geheel van archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt door een persoon, groep personen of organisatie.
Archiefafdeling +Een '''archiefafdeling''' is een Geheel van archiefbestanddelen dat zich door zijn relatieve omvang of zijn structuur zodanig onderscheidt, dat het de hoofdindeling van een archief bepaalt.
Archiefbeheer +'''Archiefbeheer''' is het Geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten gericht op de archiefvorming, de archiefbewerking, het beheer van de archiefdepots, de daarin berustende archiefbescheiden en het beschikbaar stellen daarvan., '''Archiefbeheer''' is Management verantwoordelijk voor de efficiënte en systematische controle over het opmaken, ontvangen, onderhoud, gebruik en de schoning van archiefbescheiden, inclusief de processen voor het vastleggen en onderhouden van bewijs van en informatie over bedrijfsactiviteiten en transacties in de vorm van archiefbescheiden.
Archiefbeheerder +Een '''archiefbeheerder''' is een functionaris belast met het archiefbeheer.
Archiefbescheiden +De termen '''archiefbescheiden''' en archivalia zijn synoniemen van de term archiefstukken. Zie archiefstuk., Informatieobject, ongeacht zijn vorm, met de bijbehorende metadata ontvangen of opgemaakt door een natuurlijke en/of rechtspersoon bij de uitvoering van taken en bewaard om te voldoen aan wettelijke en/of administratieve eisen en/of maatschappelijke behoeften., informatie opgemaakt, ontvangen en onderhouden als bewijs en informatie door een organisatie of persoon bij het vervullen van wettelijke verplichtingen of bij zakelijke transacties
Archiefbestanddeel +Een '''archiefbestanddeel''' is een a. Geheel van archiefbescheiden binnen een archief, bijeengebracht met een bepaald doel en in onderlinge samenhang te raadplegen. b. Bestand waarvan tenminste één archiefstuk deel uitmaakt., Een logische (en dikwijls ook fysieke) groepering (Aggregatie) van één of meer archiefdocumenten, voorzien van een uniek kenmerk ter referentie., Geheel van archiefstukken binnen een archief bijeengebracht met een bepaald doel om in onderlinge samenhang te raadplegen.
Archiefbewaarplaats +Een '''archiefbewaarplaats''' is een Archiefdepot of geheel van archiefdepots gebouwd en ingericht voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden., Depot voor of op grond van de Archiefwet 1995 aangewezen voor de (permanente) bewaring van archiefdocumenten. Zie ook archiefruimte, digitaal depot.
Archiefbewerking +'''Archiefbewerking''' is Selectie, ordening en ontsluiting van een archief of archiefafdeling.
Archiefblok +Een '''archiefblok''' is Eén of meer archieven en collecties of gedeelten daarvan, dat of die als beheerseenheid in een archiefdepot is of zijn geplaatst.
Archiefcode +Een '''archiefcode''' is een Staat van rubrieken, systematisch gerangschikt door middel van cijfers, letters of andere symbolen, bestemd voor de ordening van archiefbescheiden.
(vorige 25) (volgende 25)
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen