Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Archiefbescheiden

4.311 bytes toegevoegd, 5 jan 2011 13:59
geen bewerkingssamenvatting
==== Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003) ====
De termen '''archiefbescheiden''' en archivalia zijn synoniemen van de term [[archiefstuk]]en.
Zie [[Archiefstuk]].
 
''Toelichting''
* De termen ''archiefbescheiden'' en ''archivalia'' kennen geen enkelvoud: het woord ''archiefbescheid'' is geen goed Nederlands.
''Overgenomen uit''
*[[ANV]], lemma 8.
*[[ANV]], lemma 8.
==== Lexicon van Nederlandse archieftermen (1983) ====
'''Archiefbescheiden''' ([[archiefstuk]]ken) zijn al die bescheiden die ongeacht hun vorm, naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder de instelling, persoon of groep personen die deze heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn/haar activiteiten of vervulling van zijn/haar taken.
''Toelichting''* Met "instelling, persoon of groep personen" wordt aangegeven dat niet alleen rechtspersonen en natuurlijke personen ''archiefbescheiden'' ontvangen of opmaken, maar dat ook groepen van natuurlijke personen, die als zodanig krachtens Nederlands recht geen rechtspersoonlijkheid bezitten (of orgaan van een rechtspersoon zijn) zulks doen (bijvoorbeeld maatschappen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid).* Indien men een aantal archiefbescheiden van verschillende [[redactionele vorm]] in een beschrijving wil opnemen, dan bedient men zich van "stukken betreffende" in plaats van "archiefstukken betreffende".* Zie ook de toelichting onder [[dossier]]. ''Overgenomen uit''*[[Lexicon]], lemma 1.  ====Nederlandse Archiefterminologie (1962)===='''Archiefbescheiden ''' (archiefstukken[[archiefstuk]]ken) zijn al die bescheiden die ongeacht hun vorm(stukken), naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder het bestuur, dat of de instellingpersoon, persoon of groep personen die deze ze heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn/haar activiteiten of vervulling van zijn/haar taken.
''Toelichting''
* De [[Handleiding]] geeft van het begrip ''archiefbescheiden'' geen afzonderlijke omschrijving, maar in § i, waar het begrip [[archief]] wordt omschreven, is implicite uitgedrukt, wat onder archiefbescheiden moet worden verstaan: ...... geschrevene, geteekende en gedrukte bescheiden, ''ex officio'' ontvangen bij of opgemaakt door eenig bestuur of een zijner ambtenaren, voorzoover deze bescheiden bestemd waren om onder dat bestuur of dien ambtenaar te blijven berusten". Hiervan wijkt de hierboven gegeven omschrijving niet principieel af.
* De alternatieve term "[[archiefstuk]]ken" is opgenomen, omdat deze door het spraakgebruik is gewettigd en het voordeel heeft een enkelvoud toe te laten.
* De toevoeging, dat de bescheiden geschreven, getekend of gedrukt moeten zijn, is vervallen.
* De woorden "naar hun aard" zijn toegevoegd om buiten twijfel te stellen, dat de bestemming tot archiefbescheiden objectief moet zijn bepaald en dat men dus geen [[stuk]] voor plaatsing in een [[archief]] kan bestemmen, als die bestemming niet uit de aard van het stuk zelf voortvloeit. De geaardheid, waardoor bescheiden tot archiefbescheiden worden bestemd, is hierin gelegen, dat het de originele bewijsstukken zijn van specifieke handelingen van degene, die het archief vormt: uit dien hoofde moeten zij immers bestemd worden geacht om uitsluitend te berusten onder degene, die ze heeft ontvangen of opgemaakt.
* "Te blijven berusten" is vervangen door „te berusten" om het misverstand uit te sluiten, dat bescheiden, die na verloop van tijd voor [[overbrenging|overdracht]] of [[vernietiging]] in aanmerking komen, geen archiefbescheiden zouden kunnen zijn.
* "Enig bestuur of een zijner ambtenaren" is vervangen door "het bestuur of de persoon", omdat enerzijds onder het begrip bestuur de ambtenaren in dienst van dat bestuur kunnen worden geacht te zijn begrepen, terwijl anderzijds moet worden erkend, dat ook particuliere personen een [[archief]] kunnen vormen (zie het begrip [[persoonlijk archief]]).
* Met het oog op het laatste diende ook de beperkende bepaling, dat de bescheiden ''ex officio'' moeten zijn ontvangen of opgemaakt, te vervallen: immers deze beperking, kenmerkend als zij is voor de bestanddelen van een archief in eigenlijke zin, geldt voor persoonlijke archiefbescheiden juist niet.
 
''Overgenomen uit''
* [[NAT]], lemma 1.
 
 
====Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)====
Het begrip '''archiefbescheiden''' is niet gedefinieerd.
''Toelichting''* ''Geschrevene, geteekende en gedrukte [[archiefbescheiden|bescheiden]]''. Met "instellinggeteekende bescheiden" worden bedoeld [[kaart]]en, die veelvuldig voorkomen in [[dossier]]s, persoon op last van besturen of groep personen" wordt aangegeven dat ambtenaren vervaardigd, of bij hen ingezonden worden ter toelichting van aanhangige quaestiën. Er is niet alleen rechtspersonen de minste reden, om dergelijke [[kaart]]en natuurlijke personen archiefbescheiden ontvangen of opmakenuit het [[archief]] te verbannen. — Hetzelfde geldt van de "gedrukte bescheiden", die vooral sedert het laatst der 17de eeuw veelvuldig in archieven voorkomen. De omstandigheid, maar dat ook groepen van natuurlijke personenmen een [[brief]], die als zodanig krachtens Nederlands recht geen rechtspersoonlijkheid bezitten in vele exemplaren moest worden rondgezonden, of de [[resolutie|resolutiën]] (of orgaan compendieuse resolutiën) van een rechtspersoon college voor de leden der vergadering heeft laten drukken in plaats van ze in verschillende exemplaren over te schrijven, mag natuurlijk geene reden zijn) zulks doen (bijvoorbeeld maatschappen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid)om die gedrukte stukken uit het archief te verwijderen. — De definitie spreekt alleen van geschrevene, geteekende en gedrukte bescheiden. Andere voorwerpen maken geen deel uit van het archief. Indien men een aantal archiefbescheiden Dat geldt niet alleen van verschillende redactionele vorm antiquiteiten en diergelijken, die uit den aard der zaak in een beschrijving wil opnemenmusea of oudheidkamers thuis behooren, dan bedient men zich maar ook van "stukken betreffende" zegelstempels, hoewel die in den regel in plaats van "archiefstukken betreffende". Zie ook de toelichting onder [[Dossierarchiefdepot|archiefdepôts]]worden bewaard.
''Overgenomen uit''
* [[Handleiding]], § 1.
*[[Lexicon]], lemma 1.
===NEN-ISO 15489===
''Overgenomen uit''
 
*[[NEN2082]]
 
 
 
 
[[Categorie:ANV2003]]
[[Categorie:NEN-norm]]
[[Categorie:NEN-ISO15489]]
[[Categorie:NEN2082:2008]]
[[Categorie:ANV2003]]
[[Categorie:Lexicon1983]]
[[Categorie:TerminologieNAT1962]][[Categorie:Handleiding1898]]
1.092
bewerkingen

Navigatiemenu