Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Archiefbescheiden

4.782 bytes toegevoegd, 24 mrt 2014 18:22
geen bewerkingssamenvatting
{{Terminologie
|Term_Bron={{Term Bron
|Term_Bron_Titel=Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
|Term_Bron_Omschrijving=De termen '''archiefbescheiden''' en archivalia zijn synoniemen van de term archiefstukken.
 
Zie archiefstuk.
|Term_Bron_Toelichting=De termen ''archiefbescheiden'' en ''archivalia'' kennen geen enkelvoud: het woord ''archiefbescheid'' is geen goed Nederlands.
|Term_Bron_Relatie=archiefstuk,archivalia
|Term_Bron_Referentie=ANV, lemma 8.
|Term_Bron_Categorie=ANV2003
}}{{Term Bron
|Term_Bron_Titel=NEN2082:2008
|Term_Bron_Omschrijving=Informatieobject, ongeacht zijn vorm, met de bijbehorende metadata ontvangen of opgemaakt door een natuurlijke en/of rechtspersoon bij de uitvoering van taken en bewaard om te voldoen aan wettelijke en/of administratieve eisen en/of maatschappelijke behoeften.
|Term_Bron_Toelichting=Omvat ook een ‘samengesteld archiefstuk’, zoals een rapport of een brief met bijlagen. In bepalingen van Nederlandse archiefrecht komen als synoniemen voor: archiefbescheiden, bescheiden, gegevens, informatie, documenten, gegevensbestanden en bestanden.
|Term_Bron_Relatie=Rapport,Brief,Archiefbescheiden,Gegeven,Informatie,Document,Gegevensbestand,Bestand
|Term_Bron_Referentie=NEN2082
|Term_Bron_Categorie=NEN2082:2008
}}{{Term Bron
|Term_Bron_Titel=NEN-ISO 15489
|Term_Bron_Omschrijving=informatie opgemaakt, ontvangen en onderhouden als bewijs en informatie door een organisatie of persoon bij het vervullen van wettelijke verplichtingen of bij zakelijke transacties
 
|Term_Bron_Referentie=NEN-ISO 15489:2001]], 3. Termen en definities.
|Term_Bron_Categorie=NEN-ISO15489
}}
|Term_Vertaling=
|Term_Verwijzing=
}}
== Omschrijving ==
==== Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003) ====
De termen '''archiefbescheiden''' en [[archivalia]] zijn synoniemen van de term [[archiefstuk]]enken.
Zie [[Archiefstuk]].
====DIV-woordenboek====Documenten die het archief vormen.Formeel: bescheiden of daarvoor in de plaats gestelde reproducties die,ongeacht hun vorm, naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder deinstelling, persoon of groep personen die ze heeft ontvangen of opgemaakt,dan wel waaraan de zorg is overgedragen.Ook wel: Alle informatie die tijdens de taakuitvoering door(overheids)organen ontstaat dan wel in dat kader wordt ontvangen en naarhaar aard bestemd is onder het betreffende overheidsorgaan te berusten.Enkelvoudsvorm is: archiefstuk. ''Overgenomen uit''* [[DIV-woordenboek]] ===Wet- en regelgeving=== ====Archiefwet 1995===='''Archiefbescheiden''' zijn:* 1°. bescheiden, ongeacht hun [[vorm]], door de [[overheidsorgaan|overheidsorganen]] ontvangen of opgemaakt en naar hun [[aard]] bestemd daaronder te berusten;* 2°. bescheiden, ongeacht hun [[vorm]], met overeenkomstige bestemming, ontvangen of opgemaakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op enig [[overheidsorgaan]] zijn [[transmissiebeginsel|overgegaan]];* 3°. bescheiden, ongeacht hun [[vorm]], welke ingevolge [[overeenkomst]]en met of [[beschikking]]en van instellingen of personen dan wel uit anderen hoofde in een [[archiefbewaarplaats]] zijn opgenomen om daar te berusten;* 4°. [[reproductie|reprodukties]], ongeacht hun [[vorm]], welke bij of krachtens de [[wet]] in de plaats zijn gesteld van de onder 1°, 2° of 3° bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van het bepaalde in [[substitutie|artikel 7]] zijn vervaardigd; ''Toelichting''* Een derde wijziging in de begripsomschrijving betreft een verduidelijking van het begrip archiefbescheiden door telkenmale achter het woord bescheiden de zinsnede 'ongeacht hun vorm' toe te voegen. In het algemeen deel van de toelichting is uiteengezet dat dit verband houdt met de technische ontwikkelingen van de wijzen waarop gegevens kunnen worden overgebracht en opgeslagen. In hoofdstuk 2.1 van het algemeen deel van deze toelichting is nader aandacht besteed aan bescheiden in de vorm van digitale [[informatiedrager]]s.* Overigens wordt feitelijk reeds vrijwel overal volgens de thans voorgestelde verruimde omschrijving gehandeld, e.e.a. mede dankzij het rondschrijven van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 10 januari 1975, nr. MMA/Ar. 177.507 I, waarin hij zijn standpunt vertolkte, dat ook niet-schriftelijke registratievormen onder het archiefwettelijke begrip 'archiefbescheiden' gerekend dienen te worden.* Om dezelfde reden als hierboven, is achter het woord [[reproductie|reprodukties]] de zinsnede 'ongeacht hun vorm' toegevoegd. Door het vervangen van de term 'fotografische reprodukties' door het woord 'reprodukties', wordt aangegeven, dat ook reprodukties, die op ander wijze dan door een fotografisch procédé zijn verkregen, onder de Archiefwet vallen, voor zover tenminste aan de overige gestelde criteria wordt voldaan. ''Overgenomen uit''* [[Archiefwet 1995]], art. 1, lid c.* Memorie van Toelichting, art. 1.  ===Normen en standaarden=== ====NEN-ISO 15489====
informatie opgemaakt, ontvangen en onderhouden als bewijs en informatie door een organisatie of persoon bij het vervullen van wettelijke verplichtingen of bij zakelijke transacties
== Voorbeeld ==
[[Categorie:ANV2003]]
[[Categorie:NEN-ISO15489]]
[[Categorie:NEN2082:2008]]
[[Categorie:Terminologie]]
[[Categorie:ANV2003]]
[[Categorie:Archiefwet1995]]
[[Categorie:DIV-Woordenboek]]
[[Categorie:Handleiding1898]]
[[Categorie:Lexicon1983]]
[[Categorie:NAT1962]]
[[Categorie:Handleiding1898NEN-ISO15489]][[Categorie:NEN2082:2008]]
92

bewerkingen

Navigatiemenu