Op eigenschap zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Term Bron Omschrijving" met waarde "'''Relatieven''' zijn bijlagen bij of in een verbaal". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 26 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

   ('''Relatieven''' zijn bijlagen bij of in een verbaal)
  • Relatieven  + ('''Relatieven''' zijn bijlagen bij of in een verbaal.)
  • Substitutie  + ('''Substitutie''' of '''vervanging''' is Reproductie (onder b) van archiefbescheiden met het doel tot vernietiging van de oorspronkelijke archiefbescheiden over te kunnen gaan.)
  • Toegankelijke staat  + ('''Toegankelijke staat''' is de Toestand van een archief, archiefafdeling of archiefbestanddeel waarin de archiefbescheiden en de gegevens in de archiefbescheiden binnen redelijke tijd gevonden en raadpleegbaar gemaakt kunnen worden.)
  • Toezicht  + ('''Toezicht''' is de Wettelijke bevoegdheid van een overheidsorgaan tot kennisneming en toetsing van en ingrijpen in de wijze waarop een zorgdrager zijn verplichtingen betreffende de archiefzorg vervult.)
  • Verordening  + (Besluit van een organisatie met openbaar gezag dat een algemeen bindende regeling omvat.)
  • Integriteit  + (Eigenschap van een archiefstuk of archiefbestanddeel dat zijn vorm, inhoud en structuur bij raadpleging gelijk zijn aan de vorm, inhoud en structuur op het tijdstip dat het werd ontvangen of opgemaakt.)
  • Vertaling  + (Document dat een tekst van een ander document nauwkeurig weergeeft in een andere taal dan de oorspronkelijke.)
  • Reglement  + (Document dat regels bevat omtrent procedures of gedrag binnen een organisatie.)
  • Archiefbestanddeel  + (Een '''archiefbestanddeel''' is een a. Geheel van archiefbescheiden binnen een archief, bijeengebracht met een bepaald doel en in onderlinge samenhang te raadplegen. b. Bestand waarvan tenminste één archiefstuk deel uitmaakt.)
  • Archiefblok  + (Een '''archiefblok''' is Eén of meer archieven en collecties of gedeelten daarvan, dat of die als beheerseenheid in een archiefdepot is of zijn geplaatst.)
  • Concept  + (Een '''concept''' is een: Ontwerp van een document, bestemd voor beoordeling, bewerking of vaststelling.)
  • Nadere toegang  + (Een '''nadere toegang''' is een Staat van specificaties van: a. Gegevens in een archiefstuk of in een archiefbestanddeel, dat als geheel in een beschrijving (onder 2) is opgenomen. b. Archiefbestanddelen binnen een archiefafdeling of een archief.)
  • Omslag  + (Een '''omslag''' is een Beperkt aantal stukken bijeengebracht in een erom heen gevouwen vel papier.)
  • Repertoire  + (Een '''repertoire''' is een repertorium dat deels om belastingtechnische redenen is opgemaakt.)
  • Technische tekening  + (Een '''technische tekening''' is een Tekening op schaal van een bestaand of ontworpen object of situatie.)
  • Zaak  + (Een '''zaak''' wordt meestal gedefinieerd als een in de tijd begrensd complex handelingen betreffende een bepaald geval. Zie Dossier.)
  • Zorgdrager  + (Een '''zorgdrager''' is een Functionaris of organisatie belast met archiefzorg.)
  • Vidimus  + (Een bijzondere vorm van authentieke afschriften is het '''vidimus''', een akte waarbij een bevoegde autoriteit verklaart een oudere akte te hebben gezien en overeenkomstig te zijn met de na die verklaring volledig afgeschreven tekst. Zie Afschrift.)
  • Structuurbeginsel  + (Het '''structuurbeginsel''' is het Beginsel dat ieder archief een geheel is met een structuur, bepaald door de archiefvorming.)
  • Context  + (Het geheel van omgevingselementen die dire
   Het geheel van omgevingselementen die direct en/of indirect inhoud, structuur en wijze van bevraging van het archief van een bepaalde archiefvormer bepalen. '''Context''' is: a. van een archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefafdeling: het geheel van administratief-organisatorische, bestuurlijk-juridische en technische gegevens, waarbinnen de functie van het archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefdeling in relatie tot de activiteiten en taken van de archiefvormer moet worden geïnterpreteerd; b. van een archief: het geheel van administratief-organisatorische, bestuurlijk-juridische, maatschappelijke en technische omstandigheden waarbinnen de activiteiten en de wijze van taakuitvoering van een archiefvormer moeten worden geïnterpreteerd.
   chiefvormer moeten worden geïnterpreteerd.)
  • Resolutiestelsel  + (Het ordeningsstelsel waarbij het belangrijkste deel van de archiefstukken anders dan resoluties als bijlagen tot de resoluties is geordend heet een '''resolutiestelsel'''.)
  • Werktekening  + (Is een technische tekening van een object aangevende maten, materialen enz. die op de bouw betrekking hebben.)
  • Openbaarheid  + (Toestand van archiefbescheiden waarbij ied
   Toestand van archiefbescheiden waarbij ieder met inachtneming van bij of krachtens de wet vastgelegde beperkingen bevoegd is deze te raadplegen en daarvan of daaruit reproducties (onder a), afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of te laten maken.
   en bewerkingen te maken of te laten maken.)
  • Postregistratiesysteem  + (Zie Indicateur.)
  • Profiel  + (a. Een technische tekening die aangeeft de omtrekslijn van een oppervlak zoals die zich aan de waarnemer vertoont (bijvoorbeeld een daklijst); b. Een technische tekening van een vlak dat een bepaalde hoek met het aardoppervlak maakt.)
  • Volgen  + (creëren, vastleggen en onderhouden van informatie over de verblijfplaats en het gebruik van archiefbescheiden)